3. Xem thông tin chi tiết S3 endpoint

Ở trang quản trị Object Storage Management, chọn tab Endpoints. Tại đây, người dùng sẽ thấy được tất cả các S3 endpoint hiện tại được sử dụng.

Last updated