3. Instance Activity Log

Instance activity log giúp người dùng dễ dàng nắm bắt được lịch sử các thao tác người dùng đã thực hiện trên instance theo thời gian thực.

Bước 1: Trên menu Compute, chọn tên instance tương ứng trên bảng quản trị Instance Management để truy cập vào trang Instance details.

Bước 2: Chọn tab Activity log để tiến hành kiểm tra instance activity log với những thông tin được cung cấp gồm:

  • Users: Hiển thị dưới dạng email của user. Đây là user đã thực hiện thao tác lên tài nguyên vào thời điểm ghi chú.

  • Description: Thông tin mô tả về thao tác người dùng ghi chú đã thực hiện lên trên tài nguyên (tạo thêm tài nguyên, xóa tài nguyên, chỉnh sửa thông tin cấu hình,...)

  • Date & time: Thời gian thực hiện thao tác được ghi chú.

Last updated