3. Quản lý danh sách Database

Bước 1: Để thực hiện các action (Start/Stop/Restart/Delete) cho một Database, từ menu chọn Database. Màn hình Database Management hiển thị danh sách các Database và các thông tin cơ bản.

Bước 2: Tại cột Actions, chọn action tương ứng với Database muốn thực hiện:

Stop: Trong quá trình Stop Database được thực hiện, cột Status sẽ hiển thị trạng thái Stopping, cho đến khi quá trình thành công Status của Database hiển thị trạng thái Stopped. Database sẽ không thể sử dụng được. Start: Start action chỉ hiển thị trong trường hợp Database đang trong trạng thái Stopped. Sau khi được kích hoạt trở lại Database có thể sử dụng được. Restart: Khi thực hiện action Restart, Database được khởi động lại và trạng thái chuyển sang Start. Delete: Sau khi Delete một Database, người sử dụng không thao tác hủy hành động được. Sau khi được xóa thành công, Database sẽ biến mất trên màn hình danh sách các Database

Trường hợp trạng thái của Database là Create Failed: Chỉ có thể thực hiện action Delete (các action còn lại đều được disable), Database sẽ biến mất trên màn hình danh sách các Database.

Trường hợp trạng thái của Database là Running:

Last updated