3. Xóa Recipient

Bước 1: Đăng nhập FPT Cloud Portal.

Bước 2: Truy cập trang Cloud Guard > Alert > Chọn tab Recipients.

Bước 3: Chọn Action > Delete.

Bước 4: Một hộp thoại mới sẽ xuất hiện. Chọn Delete.

Last updated