1. Tạo backup job cho instance

Bước 1: Truy cập trang Backup Management, chọn Create backup job. Một hộp thoại mới sẽ hiện lên.

Bước 2: Cấu hình backup job cho instance theo nhu cầu với các thông tin:

FieldDescription

Applied instance

Tên instance hoặc 1 nhóm các instance cần backup.

Name

Tên backup job.

Description

Mô tả của backup job (không bắt buộc)

Latest backup to keep

Số lượng các bản backup cần giữ, có thể cấu hình lưu trữ theo số lượng bản backup hoặc số ngày. Mặc định hệ thống sẽ để 7 bản.

Automation

Bật chế độ tự động chạy backup job theo lịch. Nếu không bật, người dùng sẽ phải khởi động backup job thủ công.

Schedule

Cấu hình lịch để backup job chạy tự động. Có thể cấu hình được theo ngày và tháng.

Bước 3: Chọn Create Backup Job.

Sau khi khởi tạo thành công, người dùng có thể thấy backup job mới tạo và kiểm tra thông tin trên bảng quản trị. Mỗi backup job sẽ được hiển thị về tên, thời gian lần cuối hoạt động, lịch khởi chạy sắp tới (nếu có), trạng thái hoạt động trên bảng.

Last updated