11. Theo dõi instance monitoring

Bước 1: Truy cập vào trang Instance details bằng cách chọn tên instance tương ứng trên bảng quản trị Instance Management.

Bước 2: Chọn tab Monitor, người dùng sẽ theo dõi được chi tiết các thông số, mức độ tiêu hao tài nguyên của instance theo giờ/ngày/tuần:

  • CPU: Mức độ % sử dụng CPU của instance theo mốc thời gian.

  • RAM: Mức độ % sử dụng RAM của instance theo mốc thời gian.

  • Disk read: Tốc độ đọc dữ liệu KB/s của instance theo mốc thời gian.

  • Disk write: Tốc độ ghi dữ liệu KB/s của instance theo mốc thời gian.

Last updated