4. Xóa backup job

Bước 1: Trên bảng quản trị Backup Job Management, trong phần Actions, chọn Delete.

Bước 2: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên. Chọn Delete.

Sau khi xác nhận, backup job đã chọn sẽ bắt đầu xóa, không hiện thông tin trên bảng quản trị. Các lịch trình chạy tự động trong tương lai của backup job đó cũng sẽ không còn hoạt động.

Last updated