1. Khởi tạo access key

Trong trường hợp muốn sử dụng dịch vụ FPT Object Storage thông qua các S3 client, người dùng sẽ cần tạo và khai báo access key, S3 endpoint để có thể bắt đầu sử dụng.

Bước 1: Ở trang quản trị Object Storage Management, chọn tab Access Key. Tại đây, người dùng sẽ thấy được tất cả các access key hiện tại được sử dụng.

Bước 2: Ở tab Access Key, chọn Generate Key. Hệ thống sẽ tự động tạo một access key mới và hiển thị một hộp thoại về chi tiết của access key đã được tạo.

Note: Thông tin về secret key sẽ chỉ được hiển thị một lần, người dùng cần tự lưu trữ và bảo vệ phần secret key này.

Bước 3: Chọn Confirm access key.

Last updated