5. Thay đổi permissions cho object

Mặc định các object files được upload sẽ có permission là Private. Dưới đây là hướng dẫn giúp người dùng thay đổi permission hiện tại của object.

Note:

  • Nếu permission là Private, cần phải login vào Cloud Portal mới có thể view, download được object.

  • Nếu permission là Public, object có thể được view, download được bởi bất kì người dùng nào khi truy cập theo địa chỉ có cấu trúc [S3 endpoint]/[bucket name]/(tên file) hoặc (folder/tên file).

Bước 1: Ở trang Bucket details, tại mục Actions của object tương ứng muốn thay đổi, chọn Edit Permission. Một hộp thoại mới sẽ hiển thị.

Bước 2: Thay đổi cấu hình permission của object sang Public hoặc Private > Chọn Update để xác nhận permission mới.

Last updated