2. Restore instance từ restore point

Bước 1: Truy cập trang Backup Management, chọn tab Restore. Người dùng sẽ thấy các instance đã được backup sẽ hiển thị ở đây.

Bước 2: Trong Action menu của instance tương ứng cần restore, chọn Restore. Một hộp thoại mới sẽ hiển thị, yêu cầu người dùng lựa chọn restore point thích hợp để restore vào instance.

Bước 3: Chọn Restore instance.

Sau đó, instance được chọn sẽ bắt đầu tiến hành restore từ restore point đã chọn.

Last updated