9. Quản lý instance storage

Bước 1: Truy cập vào trang Instance details bằng cách chọn tên instance tương ứng trên bảng quản trị Instance Management.

Bước 2: Để theo dõi các storage hiện tại của instance, chọn View storage trong bảng dữ liệu.

Trong trang Instance storage, người dùng sẽ theo dõi được chi tiết các loại storage của instance:

  • Local: Storage lưu trữ, xuất hiện khi người dùng khai báo lúc khởi tạo instance. Mặc định sẽ có 1 local storage không thể xóa được.

  • Storage Disk (nếu có): Các loại ổ đĩa storage disk lưu trữ gắn ngoài. Mỗi storage disk có thể được chia sẻ với 1 hoặc nhiều instance. Để thiết lập storage disk chi tiết hơn, chọn tên storage disk tương ứng để được dẫn sang trang quản lý disk đó.

Last updated