1. Theo dõi tài nguyên của VPC

Để theo dõi tình hình sử dụng tài nguyên của cả VPC, truy cập vào Dashboard trong menu.

Trong Dashboard sẽ hiển thị tất cả các tài nguyên hiện tại đang được sử dụng, gồm có:

  • CPU: Hiển thị số lượng core vCPU đang được sử dụng, trên tổng số quota vCPU mà VPC được cấp ban đầu.

  • RAM: Hiển thị số lượng GB RAM đang được sử dụng, trên tổng số quota RAM mà VPC được cấp ban đầu.

  • Storage: Hiển thị dung lượng lưu trữ đang được sử dụng, trên tổng số dung lượng lưu trữ mà VPC được cấp ban đầu. Dung lượng này sẽ bao gồm dung lượng storage của instance, snapshots và storage disk.

  • Instance: Hiển thị số lượng instance hiện có, trên tổng số tối đa mà VPC cho phép tạo. Ngoài ra, người dùng còn có thể theo dõi tổng số instance đang chạy.

  • Storage disk: Hiển thị số lượng storage disk hiện đang sử dụng.

  • Floating IP: Hiển thị số lượng floating IP đang được sử dụng và gắn vào các instance.

Last updated