Overview

FPT Backup & Recovery cho phép khách hàng khởi tạo lịch trình backup cho các Instance đã tạo. Với các bản backup thành công, khách hàng có thể restore lại instance về trạng thái tại thời điểm đó.

Last updated