3. Kiểm tra thông tin backup và restore của instance

Bước 1: Tại menu Compute, chọn tên instance tương ứng trên bảng quản trị Instance Management. Người dùng sẽ được điều hướng vào trang Instance details.

Bước 2: Chọn tab Backup. Tại đây, người dùng có thể thấy restore point đã backup của instance. Nếu như instance đã được restore hoặc đang trong quá trình restore, người dùng có thể nhìn thấy lịch sử tiến trình restore của instance.

Last updated