2. Docker Login

Bước 1: Trên menu chọn Container Registry > Chọn Get Token để lấy thông tin đăng nhập.

Bước 2: Sử dụng docker CLI và username/secret để đăng nhập vào hệ thống.

docker login registry.fke.fptcloud.com

Last updated