1. Khởi tạo role và phân quyền cho role

Bước 1: Đăng nhập vào Portal, chọn IAM > Roles. Hệ thống hiển thị trang quản lý role.

Bước 2: Chọn Create role, hệ thống hiển thị trang Create role gồm các thông tin:

  • Name: Chọn tên role (không được trùng giữa các role).

  • Description: Mô tả về role.

  • Permissions: Các quyền mà role có thể thực hiện được. Các quyền được liệt kê theo từng loại đối tượng trên hệ thống (compute, storage, networking...) Người dùng có thể filter quyền theo loại đối tượng hoặc các quyền đã được chọn.

Bước 3: Chọn Create, hệ thống sẽ tạo vài trò theo thông tin người dùng đã nhập.

Last updated