3. Truy cập bảng điều khiển cluster

Bước 1: Từ Menu, người sử dụng chọn Cluster muốn truy cập. Màn hình thông tin chi tiết của Cluster hiện ra.

Bước 2:

  • Tại mục Advance Config > Configuration, có thể download file kubeconfig để đăng nhập cluster thông qua kubectl hoặc Dashboard.

  • Tại mục Dashboard & API hiển thị thông tin dashboard url và api url, người sử dụng có thể click biểu tượng bên phải Url để vào dashboard hoặc copy API url.

FKE sử dụng native Kubernetes, người dùng sử dụng cluster với các công cụ kubectl và dashboard như với Kubernetes Cluster thông thường.

Last updated