Links

2. Xem và quản lý danh sách nhóm người dùng.

Đăng nhập vào Portal, chọn IAM > User Groups.
Hệ thống sẽ hiển thị trang User Groups Management. Người dùng có thể xem danh sách các group trên hệ thống.