5. Thay đổi cấu hình K8s Cluster

5.1. Scale worker nodes

Bước 1: Từ Menu chọn Kubernetes > Chọn Cluster muốn thực hiện scale worker nodes.

Bước 2: Tại mục Worker Config > Chọn biểu tượng Scale Cluster.

Bước 3: Màn hình Scale Kubernetes Cluster hiện ra. Người dùng nhập các trường thông tin yêu cầu.

  • Type: Chọn Scale Up (tăng số lượng) hoặc Scale Down (giảm số lượng).

  • Quantity: Nhập số lượng worker nodes muốn thêm/bớt.

Sau khi nhập xong, số lượng worker nodes sau khi thực hiện scale sẽ hiển thị tại dòng “Quantity worker after scale-up/scale-down equals”.

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin, chọn Scale Cluster để thực hiện scale Worker Nodes hoặc Cancel để hủy bỏ tác vụ.

Quá trình Scale Cluster sẽ thực hiện, trong khi thực hiện người sử dụng không thể thao tác chỉnh sửa Cluster cho đến khi quá trình hoàn tất.

5.2. Thay đổi Flavor (cấu hình) nodes

Bước 1: Từ Menu chọn Kubernetes > Chọn Cluster muốn thực hiện thay đổi cấu hình nodes.

Bước 2: Tại màn hình Cluster Details, người sử dụng có thể thay đổi Flavor (cấu hình CPU, RAM) của Master Nodes, Worker Nodes và NFS server bằng cách chọn biểu tượng thay đổi cấu hình tương ứng.

Bước 3: Sau khi chọn cấu hình mong muốn > Chọn Change để thực hiện thay đổi cấu hình.

5.3. Tăng Storage size của Nodes & NFS server

Bước 1: Từ Menu chọn Kubernetes > Chọn Cluster muốn thực hiện thay đổi cấu hình storage.

Bước 2: Tại màn hình Cluster Details, người sử dụng có thể thay đổi storage size của Master Nodes, Worker Nodes và NFS server bằng cách chọn biểu tượng thay đổi cấu hình tương ứng.

Bước 3: Nhập dung lượng cần tăng thêm > Chọn Extend để thực hiện tăng dung lượng storage.

Lưu ý: Hệ thống không hỗ trợ giảm Storage size.

5.4. Nâng cấp K8s version

Bước 1: Từ Menu chọn Kubernetes > Chọn Cluster muốn thực hiện scale worker nodes.

Bước 2: Tại mục Info Common > Chọn biểu tượng Upgrade Version.

Bước 3: Màn hình Upgrade Cluster Version hiện ra, người sử dụng chọn version muốn nâng cấp lên > Chọn Upgrade để thực hiện nâng cấp version.

Lưu ý: Chỉ thực hiện nâng cấp version, không thực hiện được việc giảm version.

5.5. Thêm NFS Persistent Storage

Bước 1: Từ Menu chọn Kubernetes > Chọn Cluster muốn enable NFS Persistent Storage.

Bước 2: Tại mục NFS Storage > Chọn biểu tượng Enable NFS.

Bước 3: Màn hình Deploy NFS Storage hiện ra. Người dùng nhập dung lượng NFS Storage mong muốn (GB) và kiểm tra lại thông tin > Chọn Deploy NFS để thực hiện deploy.

Quá trình Deploy NFS sẽ thực hiện, trong khi thực hiện người sử dụng không thể thao tác chỉnh sử Cluster cho đến khi quá trình hoàn tất.

Last updated