3. Thay đổi rules và settings Load Balancer

3.1. Thay đổi tên của Load Balancer

Bước 1: Chọn Load Balancer trên menu chính. Tại trang Load Balancer, bấm vào tên Load Balancer. Người dùng sẽ được điều hướng đến trang Load Balancer details.

Bước 2: Bấm vào icon bên cạnh tên của load balancer. Một hộp thoại mới sẽ xuất hiện.

Bước 3: Thay đổi tên > Chọn Save.

3.2. Thay đổi size của Load Balancer

Lưu ý:

  • Người dùng chỉ được thay đổi size mà người dùng có đăng ký sử dụng.

  • Hạ tầng Openstack Platform không hỗ trợ resize Load balancer.

Bước 1: Chọn Load Balancer trên menu chính. Tại trang Load Balancer, bấm vào tên Load Balancer. Người dùng sẽ được điều hướng đến trang Load Balancer details.

Bước 2: Chọn Edit load balancer > Resize. Một hộp thoại mới sẽ xuất hiện.

Bước 3. Chọn size cần thay đổi > Chọn Save.

3.3. Thay đổi cài đặt của Load Balancer

Bước 1: Chọn Load Balancer trên menu chính. Tại trang Load Balancer, bấm vào tên Load Balancer. Người dùng sẽ được điều hướng đến trang Load Balancer details.

Bước 2: Chọn Edit load balancer > Update Settings. Một hộp thoại mới sẽ xuất hiện.

Bước 3. Thay đổi Rule và Settings của load balancer > Chọn Update settings.

Last updated