2. Tạo Autoscale Scaling Policy

Scaling Policy được sử dụng trong ngữ cảnh scale theo metrics với những thông tin chi tiết hơn dựa trên quy luật mà người dùng đưa ra để quyết định số instance được thêm vào hoặc loại bỏ khỏi group trong một lần thực hiện scale in/out.

Bước 1: Truy cập trang Autoscaling > Autoscale Policy > Chọn Create Policy.

Bước 2: Một hộp thoại mới sẽ hiện ra. Người dùng thực hiện chọn Policy type là Scaling.

Bước 3: Hộp thoại sẽ xuất hiện thêm ba chọn lựa. Người dùng thực hiện cấu hình các thông tin sau:

FieldDescription

Change type

Loại điều chỉnh cho Autoscale group (Exact capacity/Change in capacity/Change in percentage)

Event

Loại event sẽ trigger policy này

(Scale in/Scale out)

Number

Tùy vào trường Change type mà giá trị của trường này sẽ có ý nghĩa khác nhau:

Exact capacity: Capacity mới của Autoscale Group (Phải là một số nguyên dương).

Change in capacity: Số các Instance được thêm vào hoặc loại bỏ khỏi Autoscale Group (Phải là một số nguyên dương).

Change in percentage: Số phần trăm capacity hiện tại của Autoscale Group để tính ra số Instance được thêm vào hoặc loại bỏ (Ví dụ: Giá trị của Number là 50%, capacity của Autoscale Group là 4, event là Scale out, thì khi có action Scale out được thực hiện thì số Instances được thêm vào là 50% của 4, và capacity mới là 6).

Bước 4: Chọn Create.

Hệ thống sẽ xác nhận và tiến hành tạo policy mới.

Last updated