Quản lý 404 Host

404 Hosts là tính năng điều hướng trang dính lỗi 404 về trang mong muốn.

Để cấu hình/thêm mới một “404 Hosts” thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chọn Hosts > 404 Not Found tại menu để mở màn hình quản lý 404 Host

Bước 2: Nhấn Create 404 Not Found để mở màn hình thêm mới một 404 Host và nhập thông tin như sau:

  • Domain Names: điền tên domain/website được điều hướng 404.

  • Custom Configuration

  • SSL Certificate: Chọn SSL Certificate tương ứng cho domain/website.

Bước 3: Chọn Create 404 Not Found để lưu và hoàn tất cấu hình/thêm mới một 404 Hosts

Last updated