5. Xóa role và permission

Bước 1: Đăng nhập vào Portal, chọn IAM > Roles. Hệ thống sẽ hiển thị trang Role Management.

Bước 2: Chọn action Delete của role trên danh sách role trên hệ thống. Hệ thống sẽ hiển thị popup xác nhận thao tác.

Bước 3: Người dùng bấm xác nhận. Hệ thống sẽ xóa thông tin role.

Last updated