Links

3. Tag và Push image lên FPT Container Registry

Tag image đến URI của FPT Container Registry.
docker tag ScOURCE_IMAGE[:TAG] registry.fke.fptcloud.com/registry-id/REPOSITORY[:TAG]
Sau đó thực hiện lệnh push image.
docker push registry.fke.fptcloud.com/registry-id/REPOSITORY[:TAG]
Sau khi push image thành công, image sẽ xuất hiện trong danh sách quản trị.