4. Xóa cluster

Bước 1: Từ Menu chọn Kubernetes. Màn hình hiển thị danh sách các Kubernetes Cluster người sử dụng đã tạo.

Bước 2: Tại cột Actions, chọn biểu tượng Action tương ứng với Cluster muốn xóa > Chọn Delete.

Bước 3: Chọn Delete để xác nhận thực hiện hoặc Cancel để hủy bỏ thao tác. Sau khi xác nhận, quá trình Delete Cluster sẽ thực hiện, người sử dụng không thao tác hủy hành động được. Sau khi Cluster được xóa thành công, Cluster sẽ biến mất trên màn hình danh sách các Cluster.

Last updated