Autoscale Policy

Overview: Autoscale Policy là một nhóm các quy tắc để kiểm tra hoặc bắt buộc phải tuân theo trước khi hoặc sau khi một action được thực thi trên một Autoscale Group.

Last updated