1. Tạo load balancer

Bước 1: Đăng nhập vào Portal, chọn Load Balancers trên menu chính.

Bước 2: Tại trang Load Balancer, chọn Create.

Bước 3: Hệ thống hiển thị popup Create New Load Balancer. Người dùng nhập các trường thông tin:

  • Name: Tên của Load balancer

  • Size: Chọn Size Standard/Advanced/Premium tương ứng với nhu cầu sử dụng

  • Public IP: Chọn Public IP để tạo external load balancer, hoặc để trống nếu là internal load balancer

  • Instances: Bấm vào dropdown list và chọn instance liên kết với Load Balancer

  • Rules: Xác định cách lưu lượng truy cập được định tuyến từ load balancer đến instance. Hiện tại hệ thống chỉ hỗ trợ tạo 1 rule cho mỗi load balancer. Người dùng sử dụng HTTPS bắt buộc nhập certificate. Người dùng có thể chọn certificate có sẵn hoặc thêm certificate mới. HTTP mặc định là HTTP port 80.

  • Settings: Cài đặt các thông tin bổ sung cho load balancer. Các cài đặt này đã có giá trị mặc định, có thể thay đổi sau khi tạo load balancer. Có thể nhấn Edit settings để thay đổi cài đặt Algorithm, Session stickiness, Health check

Bước 4. Chọn Create.

Lưu ý: Để load balancer hoạt động, cần thêm load balancer và instance trong load balancer vào security group.

Last updated