4. Thêm instance vào security group

Bước 1: Truy cập vào một Security Group

Bước 2: Ở mục Apply to, chọn các instance để đưa vào trong security group > Chọn Save. Các instance thuộc Security Group này sẽ chịu sự tác động của các firewall rules được tạo ở dưới.

Last updated