Links
Comment on page

1. Tạo Autoscale Load balancer Policy

Điều kiện cần thiết (Có thể bỏ qua nếu VPC đã có sẵn):
Bước 1: Truy cập trang Autoscaling > Autoscale Policy > Chọn Create Policy.
Bước 2: Một hộp thoại mới sẽ hiện ra. Người dùng thực hiện cấu hình các thông tin sau:
  • Policy name: Tên của policy nên đặt sao cho dễ quản lý nhất (Chỉ được chứa chữ, số và dấu gạch chân)
  • Policy type: Chọn Load balancer
  • Load Balancer: Chọn load balancer đã tạo trước đó
  • Port: Port mà load balancer sẽ listen trên các node.
Bước 3: Chọn Create.