4. Manual Resize Autoscale Group

Điều kiện cần thiết (Có thể bỏ qua nếu VPC đã có sẵn):

1. Tạo Autoscale Group

Bước 1: Chuyển tới trang Autoscale Group. Trong mục Actions của Autoscale Group tương ứng > Resize.

Bước 2: Một hộp thoại mới sẽ sẽ xuất hiện. Người dùng thực hiện cấu hình các thông tin:

FieldDescription

Change type

Loại điều chỉnh cho Autoscale group

(Exact capacity/Change in capacity/Change in percentage)

Number

Tùy vào trường Change type mà giá trị của trường này sẽ có ý nghĩa khác nhau.

Exact capacity: Capacity mới của Autoscale Group (Là một số nguyên dương).

Change in capacity: Số các Instance được thêm vào hoặc loại bỏ khỏi Autoscale Group (Là một số nguyên dương).

Change in percentage: Số phần trăm capacity hiện tại của Autoscale Group để tính ra số Instance được thêm vào hoặc loại bỏ (Ví dụ: Giá trị của Number là 50%, capacity của Autoscale Group là 4, event là Scale out, thì khi có action Scale out được thực hiện thì số Instances được thêm vào là 50% của 4, và capacity mới là 6).

Min size

Số instance nhỏ nhất trong group (Mặc định là 0).

Max size

Số instance lớn nhất trong group (Mặc định là 10).

Bước 3: Chọn Resize.

Thời gian resize phụ thuộc vào số instance mới được thêm vào hoặc loại bỏ khỏi group.

Last updated