1. Upload Custom Image

Bước 1: Đăng nhập vào Portal > Chọn Custom Images trên menu chính.

Bước 2: Chọn Upload Image. Người dùng chọn file và các điền thông tin:

  • File: Kéo thả hoặc bấm vào để tải file custom image. (Chỉ hỗ trợ file .ova, .ovf)

  • Name: Tên của image

  • Description: Mô tả image

Bước 3: Chọn Upload để hoàn thành thao tác hoặc Cancel để hủy bỏ thao tác. Nếu chọn Upload, Hệ thống sẽ tải file, lưu thông tin custom image và hiển thị trên trang Custom Images.

Last updated