Links

2. Thay đổi mật khẩu

Bước 1: Xác thực và đăng nhập vào trang quản trị dịch vụ > Nhấn vào vùng hiển thị tên tài khoản ở bên phải góc trên của trang > Chọn Change Password.
Bước 2: Nhập mật khẩu hiện tại ở mục Current và mật khẩu mới ở mục NewConfirm theo hướng dẫn > Chọn Save. Hệ thống sẽ xác nhận và lưu thành công thông tin mật khẩu mới.