3. Xem trạng thái của Alert

Bước 1: Đăng nhập FPT Cloud Portal

Bước 2: Truy cập trang Cloud Guard > Alert > Chọn tab Alerts.

Bước 3: Kiểm tra trạng thái hiện tại của Alert tại trường State của từng Alert. Có 2 trạng thái có thể hiển thị:

  • OK: Tài nguyên ứng với loại Alert đó đang hoạt động bình thường và không đạt ngưỡng cảnh báo.

  • ALARM: Một trong số những tài nguyên ứng với loại Alert đó đang đạt ngưỡng cảnh báo, đã gửi cảnh báo cho người nhận và tài nguyên đó vẫn chưa trở về trạng thái hoạt động bình thường.

Trạng thái hiện tại của các Alert được hệ thống tự động cập nhật sau mỗi 5s.

Last updated