Quản lý Proxy Host

Proxy Hosts hoạt động như một lá chắn giữa người dùng và website đang truy cập. Khi người dùng đang xem một trang web thông qua proxy hosts của FPT Cloud WAF, trang web sẽ thấy rằng một địa chỉ IP cụ thể đang truy cập vào máy chủ của nó, nhưng địa chỉ đó không phải là của người dùng, vì tất cả lưu lượng truy cập web giữa máy tính và máy chủ web đều được chuyển qua proxy hosts.

Bước 1: Chọn Hosts > Proxy tại menu để mở trang quản lý Proxy Host

Bước 2: Nhấn Create Proxy tại màn hình trang chủ Proxy Host

Trong cửa sổ thêm “New Proxy Host” thực hiện:

 • Hostname: điền tên domain/website được thêm mới vào.

 • Port: điền port domain/website sử dụng (thường là 80/443)

 • Forward Scheme: chọn phương thức cho domain/website (http/https).

 • Forward Hostname / IP: điền địa chỉ IP location của domain/website.

 • Forward Port: điền port domain/website sử dụng (thường là 80/443)

Một số tính năng mở rộng: tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng mà quản trị viên chọn các tính năng mở rộng như:

 • Cache Assets

 • Block Common Exploits

 • Websockets Support

Ngoài ra, cần chọn thêm các trường thông tin như:

 • Rule Set: Mặc định sẽ được áp dụng tập luật của FPT Cloud WAF, người dùng có thể thêm mới rule set tùy chỉnh của mình tại màn hình thêm mới rule file và chọn từ đây.

 • Access List: Cần thêm mới access list tại màn Access List để chọn và áp dụng được cho proxy host

 • SSL Certificate: Chọn SSL Certificate tương ứng cho domain/website, SSL Certificate cần được tạo trước khi chọn, nếu không có thể chọn None

Bước 3: Nhấn Create Proxy để thêm mới Proxy Host vừa nhập thông tin hoặc chọn Create & Add Another để thêm mới và mở màn thêm mới Proxy Host khác

Bước 4: Chọn Create Proxy Host Location để thêm mới location cho proxy host

Tùy chỉnh nội dung trong trường location của file config “Proxy Host” như: proxy_connect_timeout; proxy_send_timeout; proxy_read_timeout; v,v….Thực hiện các bước bắt buộc sau:

 • Location Path

 • Scheme: chọn phương thức cho domain/website (http/https).

 • Forward Hostname / IP: điền địa chỉ IP location của domain/website.

 • Forward Port: điền port domain/website sử dụng (thường là 80/443).

Các chức năng khác:

 • Toggle: disable/enable Proxy Host, tương ứng với trạng thái active/inactive

 • Edit: Sửa thông tin Proxy Host.

 • View: Xem chi tiết Proxy Host

 • Delete: Loại bỏ proxy host.

Last updated