2. Tạo thêm firewall rules

Bước 1: Truy cập vào một Security Group đã tạo, ở mục Inbound rules, nhấn vào Add New.

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị một popup, người dùng cần cung cấp các trường thông tin:

  • Port: Số cổng dịch vụ cần đặt để truy cập. Hệ thống hiện tại đã liệt kê sẵn các port thông dụng nhất phục vụ nhu cầu của người dùng.

  • Source: IP address sẽ cần để truy cập.

  • Description: Chú thích, mô tả của rule này.

Bước 3: Chọn Save.

Hệ thống sẽ kiểm tra lại độ chính xác của rule này. Người dùng cũng sẽ được hệ thống thông báo về việc tạo firewall rules mới và hiển thị rules mới tạo trên bảng.

Last updated