3. Tạo Autoscale Health Policy

Autoscale Health Policy được dùng với mục đích dò tìm, phát hiện ra những instances không hoạt động trong một Autoscale Group và thực hiện phục hồi chúng theo tùy chọn của người dùng.

Bước 1: Truy cập trang Autoscaling > Autoscale Policy > Chọn Create Policy.

Bước 2: Một hộp thoại mới sẽ hiện ra. Người dùng thực hiện chọn Policy type là Health

FieldDescription

Interval

Khoảng thời gian giữa hai lần kiểm tra các instances. Nhỏ nhất là 60 giây

Recovery action

Hành động sẽ thực hiện khi dò ra một instance không hoạt động. - Recreate: Instance không hoạt động sẽ được xóa đi và tạo mới. - Reboot: Instance sẽ được khởi động lại khi không hoạt động.

Bước 3: Chọn Create để thực hiện tạo Autoscale Policy.

Last updated