3. Tách storage disk ra khỏi instance

Bước 1: Trên bảng quản trị Storage Disk Management, trong phần Actions của disk tương ứng, chọn Detach.

Bước 2: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên. Chọn Detach.

Hệ thống sẽ tiến hành thao tác và hiển thị thông báo về quá trình của thao tác. Thông tin về trạng thái hoạt động của storage disk sẽ được cập nhật lên trên trang quản trị.

Last updated