Virtual Private Cloud

Overview: Một phân vùng hạ tầng Cloud riêng cho doanh nghiệp trên nền tảng FPT Cloud (VPC). Cho phép khách hàng nhanh chóng thiết kế và kiểm soát toàn bộ hạ tầng và dịch vụ như một datacenter trên platform. Khách hàng có thể tự quy hoạch các zone, dải mạng, mô hình đấu nối và thiết bị như Load balancer, firewall, server.

  • Bảo mật & cô lập. Virtual Network cung cấp cho bạn một môi trường cô lập và bảo mật cao để chạy các máy ảo và các ứng dụng của bạn. Sử dụng địa chỉ private IP hoặc public IP để truy cập Internet.

  • Xây dựng các ứng dụng. Sử dụng Virtual Network để xây dựng các ứng dụng với kết nối an toàn như Web - Database.

  • Kết nối bảo mật đến Cloud. Sử dụng VPN để kết nối an toàn đến các máy ảo trên Cloud.

  • Tùy chỉnh dải địa chỉ private IP mong muốn. Cho phép bạn tùy ý lựa chọn dải private IP mong muốn thuộc các phạm vi: 10.0.0.0 – 10.255.255.255 ; 172.16.0.0 – 172.31.255.255 ; 192.168.0.0 – 192.168.255.255.

Last updated