Custom Image

Overview: Người dùng có thể tải custom image của mình lên Portal và tạo máy ảo từ custom image đó. Tính năng này giúp bạn tiếp tục làm việc hoặc mở rộng khối lượng công việc mà không mất thời gian tạo lại môi trường từ đầu.

Last updated