Floating IP

Overview: Floating IP được dùng để lưu giữ IP Public và điều hướng truy cập sang những instance khác nhau trên cùng VPC, khi muốn thay đổi instance mà không muốn đổi IP Public.

Last updated