1. Khởi tạo nhóm người dùng để phân quyền trên hệ thống

Bước 1: Đăng nhập vào Portal, chọn IAM > User Groups. Hệ thống hiển thị trang quản lý User group.

Bước 2. Chọn Create User Group, hệ thống hiển thị trang gồm các thông tin:

  • Name: Tên của nhóm người dùng.

  • Description: Mô tả nhóm người dùng.

  • Role: Có thể gán nhiều role cho 1 nhóm người dùng.

  • VPC Resource: Có thể chọn nhiều VPC. Nếu không chọn thì nhóm người dùng có quyền trên toàn bộ tenant.

  • User: Có thể thêm user có sẵn trong hệ thống hoặc nhập user mới hệ thống sẽ gửi invite qua email.

Bước 3: Chọn Create, hệ thống sẽ lưu lại thông tin User group.

Last updated