12. Tạo Profile SSH Key

Bước 1: Sau khi đã xác thực và đăng nhập vào trang quản trị dịch vụ, nhấn vào vùng hiển thị tên tài khoản ở bên phải góc trên của trang. Chọn mục SSH Management. Người dùng sẽ được dẫn đến trang quản trị các hồ sơ SSH Key.

Bước 2: Chọn Import SSH Key. Một giao diện mới sẽ hiện ra.

Bước 3:

  • Trường hợp muốn tạo một cặp key pair riêng: Nhấn vào Generate new key pair. Hệ thống sẽ tự động tạo và hiển thị đầy đủ SSH key info. User có thể đổi tên profile thay vì tên profile mặc định hệ thống đặt.

  • Trường hợp muốn sử dụng một cặp key pair có sẵn: Điền thông tin public SSH key có được từ nguồn thứ ba. User có thể đổi tên profile thay vì tên profile mặc định hệ thống đặt. Sau khi nhấn Save, hệ thống sẽ xác thực lại độ chính xác của key đó, và lưu lại profile SSH Key với tên và nội dung đã đặt. Người dùng cũng sẽ được hệ thống cho tải về private key của các SSH profile mà hệ thống tạo mới và chọn profile để xem thông tin chi tiết key.

Note: Các định dạng SSH key hiện tại hỗ trợ: 'ssh-rsa, ecdsa-sha2-nistp256', 'ecdsa-sha2-nistp384', 'ecdsa-sha2-nistp521', 'ssh-ed25519'.

Last updated