4. Xóa Load Balancer

Người dùng có thể xóa load balancer khi không còn nhu cầu sử dụng.

Lưu ý:

  • Thao tác này không thể hoàn tác.

  • Xóa load balancer không ảnh hưởng đến các instance liên kết. Người dùng có thể xóa instance bằng một tác vụ khác.

Bước 1: Đăng nhập vào Portal, chọn Load Balancer trên menu chính. Hệ thống hiển thị trang Load Balancer.

Bước 2. Chọn Delete trên danh sách load balancer. Hệ thống sẽ hiển thị popup để xác nhận.

Bước 3. Bấm nút để xác nhận, hệ thống sẽ xóa load balancer, hủy các liên kết của load balancer với instance và IP.

Last updated