Overview

Overview: Khách hàng có thể cài đặt CLI trên các nền tảng để:

  • Đăng nhập từ giao diện CLI

  • Tạo máy ảo từ CLI & quản lý VM đơn giản: Hiển thị danh sách VM; Start, stop vm đang chạy

  • Quản lý IP đơn giản: Hiển thị danh sách IP; Cho phép gắn, gỡ IP vào máy ảo

  • Quản lý Security group đơn giản: Hiển thị Security group; Cho phép gắn VM vào Security group

Last updated