2. Tắt và khởi động instance

Trên bảng quản trị Instance Management, trong phần Action, chọn menu Power. Tại đây, các thao tác có thể thực hiện được:

  • Để tắt hoặc dừng hoạt động instance, chọn Power Off (áp dụng khi instance đang chạy)

  • Để bật hoặc khởi động instance, chọn Power On (áp dụng khi instance đã tắt)

  • Để khởi động lại instance, chọn Reboot (áp dụng khi instance đang chạy)

Sau khi chọn thao tác phù hợp, hệ thống sẽ xác nhận và hiển thị thông báo về quá trình của thao tác. Thông tin về trạng thái hoạt động của instance sẽ được cập nhật lên trên trang quản trị.

Last updated