Links

4. Attach Autoscale Policy

Điều kiện cần thiết (Có thể bỏ qua nếu VPC đã có sẵn):
Bước 1: Truy cập trang Autoscaling > Autoscale Group > Chọn một group cần attach policy.
Bước 2: Tại trang của Autoscale Group đã chọn, chọn tab Policy > Chọn Attach Policy.
  • Trường hợp Autoscale Group chưa attach với Policy nào, màn hình hiển thị như bên dưới:
  • Trường hợp Autoscale Group đã attach với Policy trước đó, màn hình hiển thị như bên dưới:
Bước 3: Một hộp thoại mới sẽ xuất hiện. Chọn policy cần attach > Chọn Attach.