Links

5. Resize storage disk

Bước 1: Trên bảng quản trị Storage Disk Management, trong phần Actions của storage disk tương ứng, chọn Resize.
Bước 2: Người dùng nhập thông số dung lượng mới, tùy thuộc vào nhu cầu > Chọn Resize.
Hệ thống sẽ tiến hành thay đổi dung lượng storage disk sau khi kiểm tra tài nguyên VPC cho phép.