2. Truy cập thông tin chi tiết của cluster

Bước 1: Để xem danh sách các Cluster Kubernetes đã tạo, từ menu chọn mục Kubernetes.

Bước 2: Màn hình hiển thị danh sách các Cluster và các thông tin cơ bản của Cluster. Chọn cluster muốn xem thông tin chi tiết.

Tại đây, tab Overview thể hiện các thông tin của cluster.

  • Info Common: Thông tin cơ bản về cluster bao gồm cluster-id, Kubernetes-version, nodes network, status, Public-IP, Public-key.

  • Master Config: Cấu hình Master Node bao gồm số lượng, CPU, Memory, Disk

  • Worker Config: Cấu hình Worker Node bao gồm số lượng, CPU, Memory, Disk

  • Advance Config: Tham số nâng cao của Kubernetes cluster (Pod-network, Service-network,…)

  • NFS Storage: Trạng thái enable/disable, dung lượng Disk của NFS Storage.

  • Dashboard & API: Dashboard Url và API Url.

  • Load Balancer VIP: Các virtual IP của LB được sử dụng cho k8s API và Ingress.

Tại tab Virtual Machines hiển thị các máy chủ ảo thuộc Kubernetes Cluster đang xem bao gồm master nodes, worker nodes, NFS server.

Last updated