3. Quản lý Custom Images

Bước 1: Đăng nhập vào Portal, chọn Custom Image trên menu chính. Hệ thống hiển thị trang Custom Images.

Bước 2: Người dùng có thể xem danh sách Custom Image gồm các thông tin:

  • Name: Tên của custom image

  • Description: Mô tả custom image

  • Status: Trạng thái của custom image gồm Pending (đang tải lên hệ thống), Success (Tải lên thành công), Error (Tải lên bị lỗi)

  • Create at: Ngày custom image được tải lên

  • Action: Thao tác có thể thực hiện (Xóa)

Last updated