5. Xóa nhóm người dùng

Bước 1: Đăng nhập vào Portal, chọn IAM > User Groups. Hệ thống sẽ hiển thị trang User Groups Management.

Bước 2: Chọn action Delete của user group trên danh sách các group trên hệ thống. Hệ thống sẽ hiển thị popup xác nhận.

Bước 3: Chọn để xác nhận. Hệ thống sẽ xóa thông tin user group.

Last updated